Báo cáo tài chính bán niên 2017 đã soát xét

Thứ hai, 14/08/2017

Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 công bố Báo cáo tài chính bán niên 2017 đã soát xét, chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm