Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ và công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Thứ hai, 04/01/2021

Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ và công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành. Chi tiết vui lòng tham khảo các tài liệu đính kèm.