Báo cáo của Ban Giám đốc, báo cáo kiểm toán, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bảng thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp
Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2011. Lý do và mục đích : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011. Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết

Trang