Giám sát, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và trưởng các phòng ban trong việc sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty; Xem xét đánh giá kết quả hoạt động SXKD quý 01/2011; quý 02/2011 và phương hướng 06 tháng cuối năm.
Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bảng thuyết minh báo cáo tài chính
Báo cáo của Ban Giám đốc, báo cáo kết quả công tác soát xét, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bảng thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp
Toàn bộ vốn huy động từ đợt chào bán nhằm mục đích bổ sung thêm nguồn vốn để thực hiện dự án xây dựng văn phòng làm việc và cơ sở kinh doanh của công ty
Thực hiện việc mua lại cổ phiếu của Công ty làm cổ phiếu quỹ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Lựa chọn Công ty Chứng khoán để ủy quyền việc thực hiện giao dịch mua
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2011/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2011 của Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 về việc mua cổ phiếu quỹ. Công ty đăng ký mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ tại SGDCK Hà Nội (HNX)
Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 204.426 cổ phiếu, chiếm 4,09% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành
Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 204.426 cổ phiếu; chiếm 4,09% vốn điều lệ
Thông thường, doanh thu và lợi nhuận 6 tháng đầu năm chỉ đạt 20% kế hoạch cả năm. Năm 2011 cũng không nằm ngoài quy luật kinh doanh của công ty.

Trang