Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bảng thuyết minh báo cáo tài chính
Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu. Tổng số lượng đăng ký mua: 350.000 cổ phiếu (tương đương 7% tổng số cổ phiếu đang lưu hành). Mục đích: Làm cổ phiếu quỹ của Công ty
Phấn đấu đến năm 2015 trở thành 1 trong 5 công ty hàng đầu việt Nam hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.
Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2011. Lý do và mục đích : Trả cổ tức năm 2010 bằng tiền. Tỷ lệ thực hiện : 10%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện : 20/06/2011.
Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bảng thuyết minh báo cáo tài chính
Thời gian: 13h30” Thứ bẩy, ngày 23 tháng 04 năm 2011. Địa điểm: Phòng họp Lotus I&II, tầng 2, Khách sạn Sunway số 19 phố Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Công ty Cổ phần Truyền thông số 1(ONE CORP) xin trân trọng thông báo việc niêm yết bổ sung 1.430.000 cổ phiếu của đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận chào bán số 701/UBCK-GCN ngày 07/10/2010 và Quyết định chấp thuận gia hạn số...
Báo cáo của Ban Giám đốc, báo cáo kiểm toán, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bảng thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp
Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2011. Lý do và mục đích : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011. Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết

Trang