CBTT Điều lệ và các Quy chế hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ ONE

Thứ ba, 11/07/2023

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Công ty Cổ phần Công nghệ ONE xin công bố thông tin Điều lệ và các Quy chế hoạt động của Công ty.
Chi tiết vui lòng tham khảo các tài liệu đính kèm.