Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016

Thứ ba, 17/01/2017

Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 công bố báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016.
Chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.