Báo cáo tài chính bán niên 2016 đã soát xét

Thứ sáu, 12/08/2016

Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 công bố Báo cáo tài chính bán niên 2016 đã soát xét và công văn giải trình.

Chi tiết vui lòng tham khảo các tài liệu đính kèm