Báo cáo Tài chính quý 1/2020 và Công văn giải trình

Monday, 20/04/2020

Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 xin gửi "Báo cáo tài chính quý 1/2020” và “ Công văn giải trình” " chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.