Báo cáo tài chính 2019 đã kiểm toán” và “ Công văn giải trình”

Friday, 27/03/2020

Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 xin gửi "Báo cáo tài chính 2019 đã kiểm toán” và “ Công văn giải trình” " chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.

 

File đính kèm: