Thông báo gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

Monday, 23/03/2020

Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 xin gửi "Thông báo gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2020" chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.