Quyết định của HĐQT về nhân sự chi nhánh Công ty tại TP.HCM

Friday, 06/12/2019

Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 xin gửi "Quyết định của HĐQT về nhân sự chi nhánh Công ty tại TP.HCM”  chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.