Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Thứ sáu, 01/09/2017

Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành, chi tiết vui lòng tham khải tài liệu đính kèm.